කර්මාන්තශාලා සංචාරය

වැඩ සාප්පුව

IMG_5114
IMG_5333
IMG_5343(20220715-184152)
IMG_5344(20220715-184209)
IMG_5345(20220715-184226)
IMG_5346(20220715-184239)
IMG_5347(20220715-184252)
IMG_5348(20220715-184305)
IMG_5349(20220715-184321)

සාම්පල කාමරය

IMG_5010
IMG_5071
IMG_5293
IMG_5294
IMG_5295
IMG_5310

කැබිනට් පින්තූරය

IMG_5314(20220715-180504)
IMG_5315(20220715-180507)
IMG_5316(20220715-180510)
IMG_5323(20220715-180820)
IMG_5325(20220715-182450)
IMG_9406
IMG_9410
IMG_9941
IMG_9950